آنقدرصدمه ای که اسلام ازیک آخوندفاسدمی خورد

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

 

📣📢📣📢📣📢📣📢📣📢📣📢📣از محمدرضا‌ ‌‌نمی خورد! در روایات هست که آخوند فاسد و ملاّی فاسد در جهنم از بوی تعفنش اهل‌ ‌‌جهنم در عذاب هستند. در این دنیا هم از بوی تعفن بعض از آخوندهای فاسد دنیا در‌ ‌‌عذاب است. ما طرفداری از عمامه نمی کنیم. ما طرفداری از اسلام می کنیم. این اسلام‌ ‌‌پیش شما باشد معظم هستید. پیش هر کس باشد معظم است. عمل نکردن به اسلام و‌ ‌‌خیانت کردن به اسلام ‌‌[‌‌از‌‌]‌‌ معمم باشد بدتر است از آن کسی که غیرمعمم باشد؛ برای‌ ‌‌اینکه ضررش به اسلام بیشتر از دیگران است صحیفه امام – ج 10 – ص 278 🏳

 

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید