بررسی مناقشات مرزی ایران و عراق فصل اول (۳)

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

قسمت سوم قرارداد (زهاب ۱۶۳۹ )

پس از وفات شاه عباس صفوی سلطان مراد چهارم باتوجه به شکستی که شاه عباس برای تصرف مجدد بغداد خورده بوداز ضعف دربارصفوی استفاده کردودر سال ۱۶۳۵ ازطریق ارز روم به ایروان حمله نمود در سال ۱۶۳۸نیز به بغداد حمله کرد و با وجود مقاومت ۴۰ روزه ی پادگان ایرانی بغداد را تصرف کرد و دستور داد باقی مانده سپاهیان ایران و مردم غیرنظامی را قتل عام کنند شاه صفوی پادشاه وقت ایران با فنون جنگ بیگانه بود و پس از فتح بغداد توسط ارتش عثمانی تقاضای صلح کرد که با قبول قرارداد صلح در «زهاب» بین نماینده شاه صفوی و نمایندگان دولت عثمانی به امضا رسید به موجب این قرارداد عراق برای همیشه به عثمانی واگذار شد واز آن تاریخ جز مدت ۳ سال «۱۷۷۶ تا ۱۷۷۹ »صادق خان برادر کریم خان زند بصره را در تصرف داشت شهرهای بالا تا جنگ جهانی تحت سلطه دولت عثمانی قرار داشت قرارداد «ذهاب» از یک نقطه نظر واجد اهمیت خاص است زیر برای اولین بار از حدود مناطق مرزی دو کشور صحبت به میان آمد اما مرز دو کشور به طور دقیق مشخص نشد در این عهدنامه یک نوار مرزی که ایران و عثمانی درآمد فاقد قدرت بودند به عنوان مرز تعیین شد و دو کشور به علت فقدان نقشه های قابل اجرا و عدم وجود وسایل مدرن حمل و نقل و ارتباطات در این ناحیه مرزی کنترل سیاسی نداشتند..ادامه دارد

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید