جریان شناسی نفاق بارویکردقرآن بنیان فصل اول بخش سوم(۳)تفاوت اسلام وایمان

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

 

 جریان شناسی نفاق

جریان‌شناسی نفاق با رویکرد قرآن بنیان فصل اول بخش ( سوم ) تفاوت اسلام و ایمان

اسلام جنبه ظاهری داشته و با ذکر شهادتین ایجاد می‌شود ولی ایمان امری باطنی است که جایگاه آن در قلب آدمی قرار دارد همان گونه که خداوند در قرآن کریم می فرماید: عرب های بادیه نشین گفتند ایمان آورده ایم بگو. شما ایمان نیاورده اید ولی بگویید: اسلام آورده ایم, اما هنوز ایمان وارد قلب شما نشده است. در این مرحله ممکن است بین باور قلبی فرد با آنچه در زبان می گوید تفاوت وجود داشته باشد؛به این معنا که اسلام آوردن مرحله ابتدایی و ظاهری در پذیرش شریعت خاتم به وسیله اظهار شهادتین است, اما ایمان علاوه بر این ،مستلزم اعتقاد قلبی و با طنی است ،اسلام آوردن، پذیرش و اطاعت زبانی و جوارحی است، خواه همراه با اعتقاد قلبی باشد و خواه نه،اما ایمان، خضوع و اطاعت توأم با اعتقاد قلبی است. همچنین. اسلام با انگیزه‌های ماده و منافع شخصی ایجاد می‌شود، ولی ایمان از انگیزه های معنوی سرچشمه می گیرد. این همان چیزی است که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله بدان اشاره فرمود: اسلام امر آشکاری است, ولی جای ایمان دل است. امام صادق علیه السلام فرمود:( ان الا یمان ویشارک الاسلام و لایشاره که ال لسلام آن الایمان ما و قرفی قلوب والاسلام ما علیه المناکح و المواریث وحق الدماء.) ایمان با اسلام شریک است. اما اسلام با ایمان شریک نیست (وبع تعبیر دیگر ،هر مومنی مسلمان است ،ولی هر مسلمانی مومن نیست) ایمان آن است که در دل ساکن شود, اما اسلام چیزی است که قوانین نکاح و ارث و حفظ جان بر طبق آن جاری می شود.

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید