جریان شناسی نفاق بارویکردقرآن بنیان فصل اول(۷)تفاوت نفاق باتقیه

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

جریان شناسی نفاق بارویکردقرآن بنیان فصل اول مفاهیم و کلیات (۷)تفاوت نفاق باتقیه

جریان‌شناسی نفاق با رویکرد قرآن بنیان فصل اول (۷) تفاوت نفاق با تقیه همانگونه که در تعریف نفاق بیان شده افزون بر تفاوت ظاهر و باطن انگیزه و نیت فرد نیز مهم است نفاق با پدیده نیت همراه است به قصد فتنه پراکنی و فساد انجام می‌گیرد اما در تقیه شرط دوم نفاق موجود نیست، یعنی درست است که در تقیه نیز به مانند نفاق میان ظاهر و باطن اختلاف وجود دارد، اما تقیه با حسن نیت انجام گرفته و شرط دوم یعنی پلیدی نیت. را دارا نبوده و برای حفظ مصلحتی از مصالح اسلام انجام می گیرد

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید