داستان_زیبای_آموزنده روزی شاگردان نزد حکيم رفتند و پرسيدند:

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

استاد، زيبايي انسان در چيست؟
استاد دو کاسه آورد و گفت:
به اين دو کاسه نگاه کنيد 👇

اولی از #طلا درست شده و درونش زهر است
و دومي کاسه اي #گلی است و درونش آب گواراست،
شما کدام را مي خوريد؟

🔹 شاگردان جواب دادند: کاسه گلی را.
حکيم گفت: آدمی هم همچون اين کاسه است،
آنچه که آدمی را زيبا می کند،
درونش و اخلاقش است.
در کنار صورتمان بايد سيرتمان را زيبا کنيم.

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید