دشمن شناسی فصل اول تعاریف (۱)

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

دشمن شناسی شناخت دشمن وروش های مقابله با آن ازمنظرمقام معظم رهبری فصل اول تعاریف (۱)

دشمن شناسی

 مفهوم دشمن از منظر قرآن آن عاملی که ملت ها را در مقابل قدرت ها ضعیف می کند بی ارادگی خود ملتهاست اگر ملتی با اراده حرکت کند به خدا متکی باشد و دستور الهی را اطاعت نماید هیچ قدرتی نمی توان موی از سر و او کم کند سوره انبیا آیه ۶۷ «اف لکم و لما تعبدون من دون الله»ابراهیم علیه السلام فرمود« اف بر شما و بر آن چیزی که جاهلانه عبادتش می کنید و در مقابل آن سر فرو می آورید »سیر حرکت ابراهیم علیه السلام به این ترتیب بود که اول حرکت تندی انجام داد تا وجدان ها و زن ها را متوجه کند آنگاه با استفاده از آن توجهی که دلها پیدا کرد سخن حق را در یک جمله به دل ها و ذهن های آنها القا نمود بعد از آن که بیداری در مردم به وجود آمد نوبت به دشمن رسید تا عکسل العمل نشان دهد دشمن کیست؟همان است که قرآن فرمود سوره نسا آیه ۲۷«و یرید الذین یتبعون الشهوات آن تمیلواومیلا عظیما » کسانی که مست شهوت قدرت و پولند آنها هستند که می‌خواهند همه مردم در حال غفلت باشند همه مست باشند چون آنها مستند مسئله این است ملت و رهبری الهی ایران آن مردی که در راه انبیا حرکت می کرد همین راه را طی نمودند و امروز شما ملاحظه می‌کنید که در دنیا بیداری به وجود آمده است این سخن سخنی اغراق آمیز و مبالغه آلود نیست بلکه یک حقیقت است می بینید که عکس العمل دشمن چگونه است میبینید که قدرت های استکباری و در راس آنها قدرت استکباری آمریکا چگونه به تهدید می پردازند و برای تبلیغات علیه ملت ایران و نظام اسلامی پول خرج می‌کنند!؟ این عکس العمل آنهاست اگر آنها از حرکت عظیم ملت ایران ضربه نخورده بودند عکس العمل نشان نمیدادند

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید