دلنوشته ها(۱۲)همه می‌توانند پولدارشوند

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

 

ﻫﻤﻪ میتوانند ﭘﻮﻟﺪﺍﺭ ﺷﻮﻧﺪ ﻭﻟﯽﻫﻤﻪ نمیتوانند ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ ﺷﻮﻧﺪ.پولداری که بخشنده نیست انبار دار است 

ﭘﻮﻟـﺪﺍﺭﯼ ﯾﮏ ﻣﻬﺎﺭﺗﻪ ﻭﺑﺨﺸﻨﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﻓﻀﯿﻠﺖ 

کسی که پول دارد و بخشنده نیست در عذاب است 

ﻫﻤﻪمیتوانند ﺩﺭﺱﺑﺨﻮﺍﻧﻨﺪﺍﻣﺎﻫﻤﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪﻩ نمیشوند؛بلکه کتابخانه سیار هستند 
ﺑﺎﺳـﻮﺍﺩﯼ ﯾـﮏ ﻣﻬﺎﺭﺗـﻪ ﺍﻣــﺎﻓﻬﻤﯿﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﻓﻀﯿﻠﺖ

سواد ابزار است باری فهمیدن اگر نتوانیم از ابزار استفاده کنیم فقط بار میکشیم 

ﻫﻤﻪ ﯾﺎﺩ می گیـرند ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺍﻣــﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺗـﻮﺍﻧﻨﺪ ﺯﯾﺒﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨـﺪ بلکه اسیر ندانم کاری ها میشوند 

ﺯﻧﺪگییک ﻋــﺎﺩﺗﻪ و ﺯﯾﺒــﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽﮐﺮﺩﻥ یک ﻓﻀﯿﻠﺖ 

بدون فضیلت زندگی وجود ندارد تماما بردگی کردن است

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید