رفیق خوشبخت ما (72)خطاب به برادران و خواهران

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

خطاب به برادران و خواهران مجاهدم خواهران و برادران مجاهدم در این عالم، ای کسانی که سرهای خـود را بـرای خـداونـد عاریه داده ایـــد و جان ها را بر کف دست گرفته و در بــازار عشق بازی بـه سـوق فــروش آمـده ایـد! عنایت ّ کنید امروز قرارگاه حسین ابن علی (ع)   ایران است.. بدانید، جمهوری اسلامی حرم است و این حرم اگر ماند،دیگر حرم ها می مانند. اگر دشمن این حرم را از بین برد، حرمی باقی نمی ماند، نه حرم ابراهیمی و نه حرم محمدی (ص) بـــرادران و خـواهـرانـم، جهان اســلام پیوسته نیازمند رهبری است؛ رهبری متصل و منصوب شرعی و فقهی به معصوم. خوب  میدانید منزه ِ ترین عالم دین که جهان را تکان داد، اسـلام را احیا کرد، یعنی خمینی بزرگ و پا ک ما، ولایت فقیه را تنها نسخۀ نجات بخش این امت قرار داد؛ لذا، چه شما که به عنوان شیعه ّی اعتقاد به آن اعتقاد دینی داریـد و چه شما که به عنوان سنی عقلی دارید، بدانید ]باید[ به دور از هرگونه اختلاف، برای نجات اسلام، خیمۀ ولایت را رها نکنید. خیمه، خیمۀ رسول الله (ص) اسـت. اسـاس دشمنی جهان با جمهوری اسـامـی، آتــش زدن و ویــرانکــردن ایـن خیمه اســت؛ دور آن بچرخید. والله، والله، والله، ایـن خیمه اگـر آسیب دیـد، بیت الله الحرام و مدینۀ حرم رســول الله (ص) و نجف، کربلا، کاظمین، سامرا و مشهد باقی نمی ماند، قرآن آسیب می بیند.

jfrn.ir جبهه فرهنگی راویان نور

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید