زبان خیلی وقتها عامل دردسرساز ماست پس کنترل ش در افسار عقل نیکوست…

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

مردے یڪ طوطے را کہ حرف مےزد
در قفس کرده بود و سر گذرے مےنشست
اسم رهگذران را مےپرسید
و بہ ازاے پولے کہ بہ او مےدادند طوطے را وادار مےکرد اسم آنان را
تکرار کند.
روزے حضرت_سلیمان از آنجا مےگذشت
حضرت سلیمان زبان حیوانات را مےدانست
طوطے با زبان طوطیان بہ ایشان گفت:
مرا از این قفس آزاد کن
حضرت بہ مرد پیشنہاد کرد کہ طوطے را آزاد کند
و در قبال آن پول خوبے از ایشان دریافت کند
مرد کہ از زبان طوطے پول درمےآورد و
منبع درآمدش بود،
پیشنہاد حضرت را
قبول نکرد
حضرت سلیمان بہ طوطے گفت:
زندانے بودن تو بہ خاطر زبانت است
طوطے فہمید و دیگر حرف نزد
مرد هر چہ تلاش کرد فایده‌اے نداشت
بنابراین خستہ شد و طوطے را آزاد کرد.
🌳🌳🌳🌳🌳🌳
زبان خیلی وقتها عامل دردسرساز ماست پس کنترل ش در افسار عقل نیکوست…

jfrn.ir جبهه فرهنگی راویان نور

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید