زیبایی سخن (۱۰)

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

زیبای سخن

 

بسم الله الرحمن الرحیم 

بخشش_راه_رستگاری
 
برای شفـای زخم‌ های عاطفی ، راهی جـز بخشش وجـود ندارد. ببخش آنها که به تو صدمه زدند ؛ حتی اگر گمان می‌ کنیآنچه آنها با تـو کرده‌ اند غیر قابل بخشش است. 
 
تو آنها را می‌ بخشی ، نه به این دلیل کـه آنهـا مستحق بخششند. تـو آنها را میبخشی بـرای اینکه دوست نداری با یادآوریِ آزار و اذیتِ آنهـا خودت را رنجیـده خاطر کـنی. وقتی زخـمی را لمس میکنی و احساس درد نمی‌کنی، بدان‌ که به معنای حقیقی بخشیده‌ای
 
دیگران را ببخش، آنگاه شاهدِ معجزه  های بزرگ درزندگیِ خود خواهی بود خـود را نیـز ببخش ، همه‌ ی خطاهای خـود را با ترک انها ؛ببخش. اگـر خود را ببخشی، آنگاه میتوانی خود را بپذیری و خود را دوست بداری. 
  
بخششِ خود ، آغاز رویشِ عشق در دل است. بخششِ خـود ، بـزرگ‌ ترین بـخششِ زنـدگی‌ است. بخششِ خـود، مـوهبتی‌ است آسمـانی کـه هـمچـون بارانی شفابخش می‌بارد و آلودگی‌ ها را می‌ شوید و زخم‌های عاطفی تو را شفا می دهد. بخشش راه رستگاری است

بگذار و بگذر

 

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید