شعرهای حجاب (مدپرستی—چادر

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

شعرهای حجاب (مدپرستی—چادر

 

 
 

  شعری درباره مد پرستی

 ای شنیدم که شبی بر سر مد             دختری با پدرش بود به جنگ

پدر از روی نصیحت می گفت                   که مکن پیروی از راه فرنگ

مرو از خانه برون بی چادر                    بر تن خویش مکن دامن تنگ

 

 

 

ای بسا گرگ که در جامه میش                      بهر صید تو نوازد آهنگ

نکنند این دغلان از دغلی                     بهر اغفال تو یک لحظه درنگ

دختر از روی تعرض گفتش                  آنچه تو گوئی بود جمله جفنگ

باش خاموش دگر یاوه مگو                      که تو پیری و بری از فرهنگ

مدتی شد سپری زان جریان         تا که یک شب پسری گوش به زنگ

با سخن های زیبنده عشق                       با بیانات دل انگیز و قشنگ

همچو آهو به سخن رامش کرد                   از ره حیله چو روباه زرنگ

گوهر عفت او را زد و برد                         کرد دامان وی آلوده به ننگ

همچنانی که به خود می بالید                زیر لب زمزمه کرد این آهنگ

صید با پای خود افتاد به دام                  مرغ با میل خود افتاد به چنگ

چادر

حفظ چادر ، حفظ دین و مذهب است              شیوه زهرا و درس زینب است

حفظ چادر نص قرآن مجید                          قفل جنت را بود تنها کلید

حفظ چادر سد فحشا می شود                        روسفیدی نزد زهرا می شود

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید