عبوراز سیم خاردار نفس (۱۹)

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

 

🍀🍀 

#قسمت19

انگار از حرفم خوشحال شد و همانطور که سرش را پایین می انداخت سریع گفت: –ما هم دلمون تنگ میشه، بعد زیر لبی ادامه داد: –خیلی زیاد. بعد سرش رو بالا آورد و غمگین نگاهم کرد. –هر وقت تونستید بهمون سر بزنید، خوشحال می شیم. خجالت کشیدم از حرفش، انگار گفتن این حرف برایش سخت بود. البته برای من هم واقعا جدایی سخت بود. نمی دانم چه حسی بود ولی دل من هم برای هر دو تنگ می شود،.آقای معصومی برایم حکم معلم راداشت و من خیلی چیزا ازاو یاد گرفتم. او استاد خطاطیه و دریک آموزشگاه تدریس می کرد.البته بعد از اینکه از اداره می آمد، حالا با این اضاع دیگر در خانه گاها اگر شاگرد داشته باشد تدریس می کند. بعد از سکوت کوتاهی گفتم: –هر جور شما صلاح می دونید فقط می ترسم ریحانه اذیت بشه. ــ اذیت که می شیم ولی باید بالاخره اتفاق بیوفته هر چه زودتر بهتره، چون هر چی بیشتر بگذره سخت تره. می دانستم خودش از روی قصد افعال را جمع می بندد، ازاو بعید بود. باعث تعجبم شده بود، البته این اواخر متوجه محبت هایش شده بودم. ولی آنقدرجذبه داشت و آنقدربااحترام ومتانت برخوردمی کردکه من فکردیگری نمی توانستم بکنم. ولی‌ محبتهای زیر پوستیش را دوست داشتم. کتاب های قشنگی داشت، وقتی مرا علاقمند به کتاب دید، گفت می توانم امانت بگیرم وبخوانمشان. کتاب هایش واقعا زیبا بودند، در مورد اسرار آفرینش، کتاب تذکره الاولیا از عطار که واقعا وقتی خواندمش عاشقش شدم، وقتی باعلاقه می خواندم بالبخندگفت که او هم عاشق این کتاب است و من برای علاقه‌ی مشترکمان به یک کتاب ذوق زده شدم

. ✍#به‌قلم‌لیلافتحی‌پور #ادامه‌دارد…

 

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید