لحظاتی بامسیح کردستان(۱۱)

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

من بروجردی راازیاد نمی برم وهیچ وقت فراموش نمیکنم؛

غالباًهروقت که بحث شهداپیش میآید،شهید بروجردی جلوی چشم من است.        امام خامنه ای

 

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید