مردم به دنبال معجزه هستند

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

🌸🍃🌸🍃

#سوادزندگی

مردم به دنبال معجزه هستند، اما در بيشتر اوقات تعريفی كه از معجزه دارند، درست نيست.
معجزه است اگر بتوانی بدی را ببينی ولی با خوبی پاسخ بدهی
با كلامت، جنگی را خاموش كنی و صلح را برقرار. در جاييكه نتوانی كمك كنی، با نگاهت مهربانی را توسعه دهی.
ببخشی، در جاييكه ميتوانی انتقام بگيری
به جای لعن و نفرين، دعای خير كنی
رنج ديگران، رنج تو باشد.در دم و بازدم هايت، خدا حضور داشته باشد
به جای اينكه همه مردم دنيا را تغيير دهی، خودت را تغيير بدهی.
برای موفقيت ديگران دعا كنی.
خانه ات محلی برای آرامش باشد.
معجزه است انسان بودن

jfrn.ir جبهه فرهنگی راویان نور

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید