چشمانمان رازیباکنیم (۱۲) بازندگینامه شهید چمران

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

چشمانمان رازیباکنیم (۱۲)

بسم الله الرحمن الرحیم

بین دانشجویان پرسشنامه ای توزیع شده بود و در ان سوالی بود که دوست دارید دوست دوران تحصیلی شما چه کسی باشد

اکثر دانشجویان گفته بودند چمران جرا؟

چمران یک فرد مذهبی

یک فرد سیاسی

شخصی که اهل درس و مشق شدید

وضعیت مالی مناسب ندارد

با این ویزگیها چرا دانشجویان طالب دوستی با او بودند ؟

مصطفی در حین اینکه تحصیل میکرد هرچه را یاد میگرفت از دیگرا ن دریغ نمیکرد ثروتش توانایی در تحصیل و تدریس بود

هر که بین خود و خدایش را اصلاح کند خدا بین اوخلایق  را اصلاح میکند و او را محبوبش میکند

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید